การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

กองตำรวจสื่อสาร เปิดให้บริการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อจัดทำและยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่
2. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
3. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)

เงื่อนไขการตรวจวัด

1. ต้องเป็นสถานีที่มีอุปกรณ์ Directional Coupler หรือ Monitoring Port ต่ออยู่ในระบบแล้วเท่านั้น
2. อุปกรณ์ตามข้อ 1 ต้องระบุค่า Insertion Loss ที่ความถี่ออกอากาศ


    ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่
อาคาร 8 (ชั้น 5) กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-1406 , 0-2205-1147
โทรสาร 0-2205-2122 , 0-2252-5963