กองตำรวจสื่อสาร | Police Communications Divistion

พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

ประวัติความเป็นมา

   ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กรมตำรวจได้เริ่มนำเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารเข้ามาเพื่อใช้ในราชการ และได้ตั้งแผนกสื่อสาร เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่รับส่งข่าวระหว่างส่วนกลางกับ กองบังคับการตำรวจภูธรเขตตั้งแต่เขต ๑-๙ ในส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ให้กองการสื่อสารเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ พ.ศ.๒๕๐๓ ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการของกองการสื่อสาร กรมตำรวจใหม่ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ แบ่งเป็น ๔ แผนกคือ    (๑)แผนกวิทยุ    (๒)แผนกโทรศัพท์    (๓)แผนกโรงงาน    (๔)แผนกศูนย์การสื่อสาร
   ในระยะแรกกองการสื่อสาร มีหน่วยงานเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านเครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่และบุคลากร โดยสนับสนุนเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ในระบบ VHF/FM เข้าแทนที่เครื่องรับส่งวิทยุ HF/FM และได้ทำการติดตั้งใช้ในหน่วยงานราชการตั้งแต่ระดับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลงไป จนถึงระดับสายตรวจและตู้ยาม
   ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์การสื่อสาร และโรงซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารให้กับหน่วยตำรวจจำนวน ๙ แห่ง โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ของการแบ่งกองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๑-๙ และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานส่วนราชการของกรมตำรวจมาจนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน
รายนามหัวหน้ากองและผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร

ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการ กองตำรวจสื่อสาร


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ ( VISION )
       เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบสื่ือสาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความมั่นคงของชาติและสนับสนุนงานตำรวจ ในการบริการประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ค่านิยมหลักขององค์กร

" ทันสมัย ประยุกต์ใช้ ให้บริการ "
พันธกิจ ( MISSION )
      ๑. อำนวยการ ควบคุม ดูแล ให้การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ปฎิบัติการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      ๒.ปฎิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.๒๕๒๘ และระเบียบกรมราชองครักษ์ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖
      ๓. ศึกษาค้นคว้าและกำหนดมาตรฐานกลางเครื่องมือสื่อสาร ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุประเภทต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      ๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการสื่อสาร โทรคมนาคม ที่ใช้ในราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ ประดิษฐ์ ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
      ๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งปวงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      ๖.ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย.

ติดต่อหน่วยงาน

กองตำรวจสื่อสาร ชั้น ๓ อาคาร ๘
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
๑๐๓๓๐
สำนักงาน ผู้บังคับการ
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๕ ๑๑๑๒-๓
โทรสาร ๐๒ ๒๕๔ ๑๔๕๒
ฝ่ายอำนวยการ
ธุรการ โทรศัพท์ 02 205 1112-3
พัสดุ โทรศัพท์
งบประมาณ โทรศัพท์
การเงิน โทรศัพท์
ฝ่ายการสื่อสาร ๑
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๕ ๑๑๕๖
โทรสาร ๐๒ ๒๕๔ ๑๔๕๖
ฝ่ายการสื่อสาร ๒
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๕ ๑๑๘๑
โทรสาร ๐๒ ๒๕๒ ๕๙๑๔
ฝ่ายการสื่อสาร ๓
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๖๗ ๖๐๐
โทรสาร ๐๓๘ ๔๖๗ ๖๐๐
ฝ่ายการสื่อสาร ๔
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๕๙ ๑๘๗
โทรสาร ๐๔๔ ๒๕๙ ๓๐๖
ฝ่ายการสื่อสาร ๕
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๔๗ ๙๗๘
โทรสาร ๐๕๕ ๒๔๗ ๐๗๙
ฝ่ายการสื่อสาร ๖
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๓๒ ๖๕๒ ๕๙๕
โทรสาร ๐๓๒ ๖๕๒ ๕๙๕
ฝ่ายการสื่อสาร ๗
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๓ ๓๙๙๔
โทรสาร ๐๗๔ ๓๒๓ ๙๙๔
กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๕ ๑๓๕๙, ๐๒ ๒๕๒ ๑๑๒๘
โทรสาร ๐๒ ๒๕๒ ๙๗๒๕
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริการความถี่
กองตำรวจสื่อสาร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๕ ๑๔๐๖
โทรสาร ๐๒ ๒๐๕ ๑๘๘๗