ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ข่าวประกวดราคา

ข่าวสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ( TOR ) กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุข้อต่อชนิดต่างๆและอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารของศูนย์บริการเทคนิคสื่อสารของ สส. (สทส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออะไหล่สายอากาศ และสายส่งกำลังชนิดต่างๆ 7 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุข้อต่อชนิดต่างๆและอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาจิ เรื่อง การประกวดราคาซื้อวัสดุข้อต่อชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 14 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุข้อต่อชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 14 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุข้อต่อชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการตำรวจสื่อสาร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 จว.อุบลราชธานี


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 49 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมสายอากาศ จำนวน 15 รายการ


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จไฟ จำนวน 5 รายการ


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อสารศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสนามหลวง จำนวน 27 รายการ


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น 20 ห้อง ฝสส.3 สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ(แฟลตลาดโตนด) สทส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 คัน และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น 20 ห้อง ฝสส.3 สส.(ศบส.2 ชบ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ(แฟลตลาดโตนด) สทส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร 1 กองตำรวจสื่อสาร (งานสื่อสารสารมวลชนสัมพันธ์)


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน 2 ชั้น 10 ห้อง ฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเหล็กหน้าที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้นประทวน ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 จังหวัดอุบลราชธานี)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเหล็กหน้าที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 7 จังหวัดนครปฐม)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 7 จังหวัดนครปฐม)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวและบ้านพักสารวัตร ฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 7 จังหวัดนครปฐม)


ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 คัน และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 2 คัน


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่สายส่งกำลังชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (6 ก.ย.59)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ย.59)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมสายอากาศ จำนวน 2 รายการ (6-16 ก.ย.59)


ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและอะไหล่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง สอบราคาซื้อข้อต่อชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ (16-26 ส.ค.59)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่ Microphone ชนิดต่างๆ จำนวน 8 รายการ (16-26 ส.ค.59)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่องสอบราคาอะไหล่และอุปกรณ์ Power Supply 10 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ เครื่องโทรสาร จำนวน 14 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่ Switching Power และอุปกรณ์ติดตั้งระบบ Network จำนวน 6 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุเครื่องมือช่าง 18 รายการ


ประกาศ กองบังคับการตำรวจจราจร เรื่องขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ จักรยานยนต์จำนวน 80 คัน


ประกาศ กองบังคับการตำรวจจราจร เรื่องขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ จักรยานยนต์จำนวน 57 คัน


ประกาศ กองบังคับการตำรวจจราจร เรื่องขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ จักรยานยนต์จำนวน 41 คัน


ประกาศ กองบังคับการตำรวจจราจร เรื่องขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ จักรยานยนต์จำนวน 12 คัน


ประกาศ ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีตกลงราคา


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อ อะไหล่อากาศยานไร้นักบิน จำนวน 2 รายการ


ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วย สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) เรื่องขายทอดตลาด


ประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กองตำรวจสื่อสาร การขายทอดตลาดพัสดุของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ ณ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 สุราษฎร์ธานี


ประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กองตำรวจสื่อสาร การขายทอดตลาดพัสดุของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ ณ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 9 สงขลา


ประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กองตำรวจสื่อสาร การขายทอดตลาดพัสดุของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ ณ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 พิษณุโลก


ประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กองตำรวจสื่อสาร การขายทอดตลาดพัสดุของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ ณ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 นครศรีธรรมราช


ประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ ณ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 ขอนแก่น


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อ อะไหล่อากาศยานไร้นักบิน จำนวน 2 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมติดตั้งสายอากาศและเสาโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว และ 18 นิ้ว 24 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 11 รายการ


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร ๗ กองตำรวจสื่อสาร


ประกาศการจำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร ๓ กองตำรวจสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร ๗ กองตำรวจสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)