ฝสส.๕ สส.(ศบส.๖ พล.) ลงนามถวายพระพร

ฝสส.๕ สส.(ศบส.๖ พล.) ลงนามถวายพระพร

เจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพร

ข้าราชการตำรวจสังกัด ฝสส.๕ สส.(ศบส.๖ พล.) ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพร

ข้าราชการตำรวจสังกัด ฝสส.๕ สส.(ศบส.๖ พล.)