การขอใบรับรองการ นำเข้า ทำ มี ใช้ ตั้งสถานี เครื่องวิทยุคมนาคม (เฉพาะหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

หน่วยงานภายใน ตร. ที่ต้องการขอให้ กองตำรวจสื่อสาร ออกใบรับรองการ "นำเข้า" "ทำ" เครื่องวิทยุคมนาคม หรือ การขอ "มี" "ใช้" "ตั้งสถานี" เครื่องวิทยุคมนาคม ให้ยื่นเอกสารต่อกองตำรวจสื่อสาร ดังนี้

1. หนังสือนำ จากหน่วยงานภายใน ตร.
2. แคตตาล๊อกของอุปกรณ์
3. สำเนาสัญญาซื้อขาย
4. กรอกข้อมูล รายละเอียดการใช้งานคลื่นความถี่ ตามกิจการ ดังนี้
  4.1. กิจการดาวเทียม (Satellite Services)
    - Transmitted Earth Station    
- Received Earth Staion    
- Transceivered Earth Station    
  4.2. กิจการภาคพื้นดิน (Land Services)
    - Fixed Service PDF  
- Land Mobile Services    
  4.3. กิจการอากาศยาน (Aeronautical Services)
    - Aircraft Station PDF  
- Land Station PDF  
  4.4. กิจการเดินเรือ (Maritime Service)

 

 

- Ship Station    
- Land Station    
  4.5. กิจการอื่นๆ (Other Services)

 

 

- Offshore Rig Station    
- Other Station PDF  

    กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่
อาคาร 8 (ชั้น 5) กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-1406 , 0-2205-1147
โทรสาร 0-2205-2122 , 0-2252-5963