ประชาสัมพันธ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ

ประชาสัมพันธ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ

ปัจจุบันกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำสมุดโทรศัพท์ตำรวจ เพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจและผู้ที่ต้องการติดต่อราชการ โดยมี 3 ช่องทาง ดังนี้
๑.ดาวโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF

ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่นี้

๒.Application มือถือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำ Application สมุดโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๕๕๙ ดาวโหลด ในระบบปฏิบัติการต่างๆได้ดังนี้
๑) ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์(Android) ดาวโหลด ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartup.ppbook2345

๒) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส(iOS) ดาวโหลด ได้ที่ https://appsto.re/th/cqKqeb.i

๓.ผ่านเว็บไซต์กองสารนิเทศ
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://saranitet.police.go.th/phonebook/index.php