ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองตำรวจสื่อสาร และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองตำรวจสื่อสาร

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองตำรวจสื่อสาร และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองตำรวจสื่อสาร


คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


ประชาสัมพันธ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ

ประชาสัมพันธ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ


ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง


ฝสส.๕ สส.(ศบส.๖ พล.) ลงนามถวายพระพร


สนับสนุนวิทยากรให้กรมการปกครอง


ประกาศชื่อหน่วยงานในสังกัดกองตำรวจสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ


กองตำรวจสื่อสาร จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559