ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

หัวข้อการทดสอบ
1. ทดสอบกำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Measurement)
2. การทดสอบค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
3. การทดสอบค่าการแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
4. การทดสอบค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
5. การทดสอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเทคนิค
- ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง Download
- มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง Download

    ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่
อาคาร 8 (ชั้น 5) กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-1406 , 0-2205-1147
โทรสาร 0-2205-2122 , 0-2252-5963