ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หัวข้อการทดสอบ
๑.ทดสอบกำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Measurement)
๒.การทดสอบค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
๓.การทดสอบค่าการแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
๔.การทดสอบค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
๕.การทดสอบค่าการแพร่แปลกปลอม (Out-of-Band Emission)

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2205-1147, 0-2205-1964 แฟกซ์ 0-2252-5963
คลิกดาวโหลดรูปแบบPDFได้ที่นี้