ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร

ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร

 

กองการต่างประเทศได้อนุเคราะห์แปลชื่อหน่วยงานในสังกัดกองตำรวจสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ จึงขอประกาศเพื่อทราบเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติราชการต่อไป โดยแต่ละหน่วยงานในสังกัดมีชื่อภาษาอังกฤษดังนี้

 

ชื่อเรียกภาษาไทย ชื่อเรียกภาษาอังกฤษ
กองตำรวจสื่อสาร Police Communications Division
ฝ่ายอำนวยการ General Staff Sub-Division
งานธุรการกำลังพล Administration and Personnel Section
งานการเงิน Finance Section
งานงบประมาณ Budget Section
งานพัสดุ Procurement Section
ฝ่ายการสื่อสาร 1 Communications Sub-Division 1
งานปฏิบัติการสื่อสารพิเศษ  Special Operations Communications Section
งานสื่อสารกลาง  Central Communications Center
งานฝึกอบรมวิชาการเทคนิคสื่อสาร  Communications Technical Training Section
งานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์  Community Policing Communications Center
งานแผนและมาตรฐานการสื่อสาร  Communications Standards and Planning Section
ฝ่ายการสื่อสาร 2 Communications Sub-Division 2
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสารกลาง 1 (นครบาล) Central Communications  Technical Service Center 1 (Metropolitan)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสารกลาง 2 (นครบาล) Central Communications  Technical Service Center 2 (Metropolitan)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสารกลาง 3 (นครบาล) Central Communications  Technical Service Center 3 (Metropolitan)
งานบริการเครื่องเสียงและ โสตทัศนูปกรณ์  Sound  System and Audio-Visual Equiptment Service Section
งานแผนและมาตรฐานการสื่อสาร Communications Standards and Planning Section
ฝ่ายการสื่อสาร 3 Communications Sub-Division 3
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 1 อยุธยา Communications Technical  Service Center 1 (Ayutthaya)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 2 ชลบุรี Communications Technical Service Center 2 (Chon Buri)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 2 จันทบุรี Communications Technical Service Center 2 (Chanthaburi)
ฝ่ายการสื่อสาร 4 Communications Sub-Division 4
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 (อุบลราชธานี) Communications Technical  Service Center 3 (Ubon Ratchthani)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 (นครราชสีมา) Communications Technical  Service Center 3 (Nakhon Ratchsima)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 (ขอนแก่น) Communications Technical  Service Center 4 (Khon Khaen)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 (สกลนคร) Communications Technical  Service Center 4 (Sakhon Nakorn)
ฝ่ายการสื่อสาร 5 Communications Sub-Division 5
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 (เชียงใหม่) Communications Technical  Service Center 5 (Chiang Mai)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 (พิษณุโลก) Communications Technical  Service Center 6 (Pitsanulok)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 (นครสวรรค์) Communications Technical  Service Center 6 (Nakhon Sawan)
ฝ่ายการสื่อสาร 6 Communications Sub-Division 6
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 7 นครปฐม Communications Technical  Service Center 7 (Nakhon Prathom)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 สุราษฎร์ธานี Communications Technical  Service Center 8 (Surat Thani)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 นครศรีธรรมราช Communications Technical  Service Center 8 (Nakhon Si Thammarat)
ฝ่ายการสื่อสาร 7 Communications Sub-Division 7
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 9 สงขลา Communications Technical  Service Center 9 (Songkhla)
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 9 ยะลา Communications Technical  Service Center 9 (Yala)
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่  Technology and Frequency Management Sub-Division
งานอำนวยการ General Staff Section
สื่อสารผ่านดาวเทียม Satellite Communications Section
พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร และบริหารความถี่ Radio Communications and Frequency Management Section
พัฒนาเครือข่ายสื่อสาร Communications Network Management Section
โทรศัพท์และโทรสาร Telephone and Facsimile Service Section
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสาร Communications Technology System Section
งานพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ Emergency Report Center Maintenance Section
กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ Radio Broadcasting and Television Sub-Division
งานอำนวยการ General Staff Section
งานแผนงานและโครงการ Plans and Projects Section
งานสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ Mass Communications and Public Relations Section
งานเทคนิควิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ Radio Broadcasting and Television Technical Service Section