History of Police

ประวัติความเป็นมา

        ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กรมตำรวจได้เริ่มนำเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารเข้ามาเพื่อใช้ในราชการ และได้ตั้งแผนกสื่อสาร เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่รับส่งข่าวระหว่างส่วนกลางกับ กองบังคับการตำรวจภูธรเขตตั้งแต่เขต ๑-๙ ในส่วนภูมิภาค

        ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ให้กองการสื่อสารเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ พ.ศ.๒๕๐๓ ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการของกองการสื่อสาร กรมตำรวจใหม่ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ แบ่งเป็น ๔ แผนกคือ (๑)แผนกวิทยุ (๒)แผนกโทรศัพท์ (๓)แผนกโรงงาน (๔)แผนกศูนย์การสื่อสาร ในระยะแรกกองการสื่อสาร มีหน่วยงานเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านเครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่และบุคลากร โดยสนับสนุนเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ในระบบ VHF/FM เข้าแทนที่เครื่องรับส่งวิทยุ HF/FM และได้ทำการติดตั้งใช้ในหน่วยงานราชการตั้งแต่ระดับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลงไป จนถึงระดับสายตรวจและตู้ยาม

        ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์การสื่อสาร และโรงซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารให้กับหน่วยตำรวจจำนวน ๙ แห่ง โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ของการแบ่งกองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๑-๙ และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานส่วนราชการของกรมตำรวจมาจนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน


สวพ.

สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์


กรุงเทพ
เชียงใหม่
นครสวรรค์
นครราชสีมา
สงขลา
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
พิษณุโลก
สุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช

ผู้บังคับบัญชา กองตำรวจสื่อสารพล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์

ผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสารพ.ต.อ.เรวัต หัสเสนะ

รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสารพ.ต.อ.อัษฎางค์ ม่วงศรี

รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสารพ.ต.อ.ธวัช สิทธิกิจโยธิน

รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสารพ.ต.อ.ธนวัตถ์ พุ่มอยู่

รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสารพ.ต.อ.วิรดล ทับทิมดี

รองผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสาร

พันธกิจ ( MISSION )

ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย.

ศึกษาค้นคว้าและกำหนดมาตรฐานกลางเครื่องมือสื่อสาร ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุประเภทต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการสื่อสาร โทรคมนาคม ที่ใช้ในราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ ประดิษฐ์ ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร

ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งปวงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปฎิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.๒๕๒๘ และระเบียบกรมราชองครักษ์ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖

ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการสื่อสาร โทรคมนาคม ที่ใช้ในราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ ประดิษฐ์ ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร

ข่าวสาร

ใครอยากเป็นเศรษฐี ฉันนะสิ ฉันนะสิ! คาถาพารวย กับ My Mate Nate

ใครอยากเป็นเศรษฐี ฉันนะสิ ฉันนะสิ! คาถาพารวย กับ My Mate Nate

ติ๊ก บิ๊ก บราเธอร์ เผยเห็นโลกใหม่ หลังถีบตัวเองพ้นวงการพนัน

ติ๊ก บิ๊ก บราเธอร์ เผยเห็นโลกใหม่ หลังถีบตัวเองพ้นวงการพนัน

ลงทุนหลักร้อย เตรียมรับเป็นล้าน จะมีอะไรง่ายกว่านี้ ชีวิตดี๊ดี

ลงทุนหลักร้อย เตรียมรับเป็นล้าน จะมีอะไรง่ายกว่านี้ ชีวิตดี๊ดี

คนร้ายจะโทรมาหลอกคุณเพื่อขอ OTP

ไม่ว่าคุณจะเจอลาภก้อนโต หรือเรื่องชวนวิตกอะไรก็ช่าง คนร้ายจะโทรมาหลอกคุณเพื่อขอ OTP

กฏหมายและระเบียบ

(ฉบับ๒)หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนท...

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร...


กด Download

(ฉบับ ๑)หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อน...

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร...


กด Download

คู่มือใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. (e-doc)

คู่มือใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. (e-doc)


กด Download

กฎกระทรวงแบ่งราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน...

กฤษฏีกา 2552


กด Download

ที่ตั้ง กองตำรวจสื่อสาร

อาคาร 8 ตร. ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพ 10330ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายอำนวยการ กองตำรวจสื่อสาร ธุรการ

โทรศัพท์ 0-2205-1171  

โทรสาร 0-2205-1119

ฝ่ายการสื่อสาร 1 กองตำรวจสื่อสาร

โทรศัพท์ 02 205 1156

โทรสาร 02 254 1556

ฝ่ายการสื่อสาร 2 กองตำรวจสื่อสาร

โทรศัพท์    02 205 1181

โทรสาร     02 252 5914

ฝ่ายการสื่อสาร 3 กองตำรวจสื่อสาร

โทรศัพท์ 038 467 600

โทรสาร 038 467 600

ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร

โทรศัพท์ 044 259 187

โทรสาร  044 259 306

ฝ่ายการสื่อสาร 5 กองตำรวจสื่อสาร

โทรศัพท์ 055 247 978

โทรสาร 055 247 079 

ฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร

โทรศัพท์  032 652 595

โทรสาร  032 652 595

ฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร

โทรศัพท์ 074 323 3994

โทรสาร 074 323 3994